REGULAMIN SERWISU EXIMA SOLUTIONS

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.eximasolutions.pl i powiązanych platform, w tym składania i realizacji zamówień w Sklepie, dostarczania Newslettera, obsługi konta Użytkownika i tryb reklamacji.

1. DEFINICJE

Sprzedawca

EXIMA SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okulickiego 8/5, 03-984 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0001013787, NIP: 1133083155, kapitał zakładowy 5000 zł, adres e-mail: biuro@eximasolutions.pl 

 

Sklep

Serwis internetowy pod adresem www.eximasolutions.pl wraz z powiązanymi stronami internetowymi takimi jak landing page i platforma umożliwiająca dostęp do produktów cyfrowych;

 

Użytkownik

Korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 

Konsument Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2.1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w Sklepie za pośrednictwem formularza zamówienia oraz dostęp do produktów cyfrowych, a nadto świadczy dodatkowe usługi w postaci dostarczania Newslettera oraz utrzymania konta Użytkownika.
2.2. Konto Użytkownika, którego założenie, utrzymanie i usunięcie są możliwe w każdej chwili bez żadnych opłat, zawiera podane przez Użytkownika dane osobowe oraz historię jego zamówień. Rejestracja konta Użytkownika jest odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji danymi koniecznymi do jego utrzymania, natomiast jego usunięcie jest możliwe w zakładce ustawień konta.
2.3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie darmowego Newslettera z informacjami marketingowymi. Zapis na newsletter odbywa się poprzez akceptację checkboxa i podanie adresu e-mail Użytkownika, natomiast rezygnacja z subskrypcji jest dopuszczalna w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link widniejący na końcu Newslettera lub poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy informacji o rezygnacji.
2.4. Do złożenia zamówienia, otrzymania Newslettera, rejestracji konta Użytkownika oraz uzyskania dostępu do produktów cyfrowych wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową wspierającą JavaScript i pliki cookies, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail. Do odtworzenia dokumentu potwierdzającego prawo udziału w wydarzeniu wymagana jest aplikacja pozwalająca na otwieranie plików w formacie pdf, np. przeglądarka internetowa, Adobe Reader lub Preview.
2.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, w tym z produktów cyfrowych, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem, w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nieudostępniania osobom trzecim konta Użytkownika. Korzystanie ze Sklepu, w tym z produktów cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Sklepu.
2.6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zagrożeń występujących w świecie cyfrowym, które są poza kontrolą Sprzedawcy, takich jak phishing czy złośliwe oprogramowanie. O zagrożeniach internetowych i sposobach ich zwalczania można dowiedzieć się więcej na stronach rządowych, np. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu lub https://cik.uke.gov.pl/edukacjatop/.
2.7. Sprzedawca podejmuje wszelkie rozsądne i proporcjonalne działania i środki techniczne i organizacyjne celem przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną, w tym dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz poprawne funkcjonowanie Sklepu.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w tym adresowych.
3.2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane korzystanie z Konta użytkownika.
3.3. Informacje o produktach cyfrowych i cenach podane w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia w wiadomości e-mail.
3.4. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotym.
3.5. Dostępne metody płatności, metody dostawy, a także metody wystawienia i doręczenia faktury, prezentowane są na etapie składania zamówienia.
3.6. Użytkownik może w każdej chwili zamówić produkt (np. udział w wydarzeniu stacjonarnym, udział w webinarze lub czasowy dostęp do materiału wideo na platformie Sprzedawcy) poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” przy wybranym produkcie, podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, wskazanie adresu e-mail do wysyłki niezbędnych informacji o produkcie, a także wybór metody płatności i dokonanie płatności. Dodatkowym warunkiem zamówienia udziału w wydarzeniu jest zgoda kupującego na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku produktów cyfrowych, warunkiem ich zamówienia jest zgoda kupującego na otrzymanie dostępu do produktów cyfrowych niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Powyższe skutkuje utratą przez kupującego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, jeśli kupującemu takie prawo przysługiwało.
3.7. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych, kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia lub informację o braku możliwości realizacji zamówienia i sposobie zwrotu środków.
3.8. Po potwierdzeniu złożonego zamówienia, Sprzedawca przystępuje do przesłania na adres e-mail kupującego informacji o wydarzeniu lub instrukcji dostępu do produktu cyfrowego.
3.9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od zaksięgowania płatności lub otrzymania informacji o wpływie płatności z systemu szybkiej płatności.
3.10. Sprzedawca zobowiązany jest do udostępnienia Konsumentowi produktu cyfrowego niezwłocznie po opłaceniu (standardowy czas realizacji wynosi około 1 dzień roboczy).
3.11. Jeżeli z opisu produktu cyfrowego wynika, że dostęp Użytkownika do tego produktu cyfrowego jest ograniczony czasowo, to po upływie wskazanego okresu czasu Użytkownik utraci dostęp do tego produktu cyfrowego.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ bez podania przyczyny
4.1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z wyjątkiem umów wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności:
4.1.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
4.1.2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.1.3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
4.1.4. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
4.1.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz przekazaniu konsumentowi potwierdzenia powyższego faktu.
4.2. O chęci odstąpienia od umowy należy Sprzedawcę poinformować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, np. na podstawie formularza dostępnego [tutaj] w przypadku Konsumentów lub [tutaj] w przypadku pozostałych osób uprawnionych do odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy przed upływem 14 dni od uzyskania dostępu do produktu cyfrowego.
4.3. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej produktów cyfrowych, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z objętych umową produktów cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim.
4.4. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa, od której odstępują, nie miała charakteru zawodowego.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRODUKTÓW CYFROWYCH LUB ICH NIEDOSTARCZENIE
5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.6, rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku kupujących niebędących Konsumentami.
5.2. Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu cyfrowego wolnych od wad oraz zgodnych z umową, a z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia odpowiada z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru lub usługi z umową na zasadach szczegółowo określonych w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta.
5.3. W razie stwierdzenia braku zgodności produktu cyfrowego z umową istniejącego w chwili jego dostarczenia i ujawnienia tej niezgodności w ciągu dwóch lat od tej chwili, Konsument może żądać doprowadzenia produktu cyfrowego do jego zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu cyfrowego z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. W przypadkach, o których mowa w art. 43n ustawy o prawach konsumenta, Konsument może ponadto złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli produkt cyfrowy jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a jego brak zgodności z umową jest nieistotny.
5.4. O wadzie, niezgodności z umową zakupionego produktu cyfrowego lub jego niedostarczeniu kupującemu należy zawiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej poprzez podanie numeru i daty zamówienia, informacji na temat tego czego dotyczy problem i kiedy została stwierdzony, a także informacji o tym jakiego działania kupujący oczekuje. W tym celu można skorzystać z formularza reklamacji dostępnego [tutaj].
5.5. W razie niedostarczenia produktu cyfrowego pomimo zawiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, a także jeśli z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że produkt cyfrowy nie zostanie dostarczony, Konsument może odstąpić od umowy. Analogicznie, Konsument może odstąpić od umowy, jeśli z uzgodnień ze Sprzedawcą lub okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia produktu cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dochował tego terminu.
5.6. Powyższe postanowienia dotyczące uprawnień Konsumentów mają również zastosowanie wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa, od której odstępują, nie miała charakteru zawodowego.

6. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
6.1. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, powinny jednak zawierać informacje wymagane do ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub jej braku, a także dane reklamującego potrzebne do rozpatrzenia reklamacji.
6.2. Wszelkie reklamacje składane przez Konsumentów będą przez Sprzedawcę rozpatrywane w terminie 14 dni. Pozostałe reklamacje będą przez Sprzedawcę rozpatrywane w terminie 30 dni.
6.3. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, o pomoc w rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy sprzedaży.
6.4. Niezależnie od powyższego, Konsumenci mają prawo do dochodzenia pozasądowego rozwiązania sporu za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej dostępnej pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
7.1. Z chwilą umieszczenia przez Użytkownika w Sklepie (w tym w ramach opinii Google i na socialmediowych fanpage’ach Sprzedawcy związanych z produktami sprzedawanymi w Sklepie) treści podlegających ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. komentarza lub grafiki), Użytkownik udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z tych treści w całości lub w części wraz z prawem wprowadzania zmian, uzupełnienia bądź ich usunięcia, a także do udzielania sublicencji oraz do wykonywania praw zależnych i udzielania dalszych zezwoleń w tym przedmiocie, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieznaczony z 5-letnim okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Powyższe zezwolenie obejmuje wszystkie formy korzystania z utworów i wszystkie pola eksploatacji w najszerszym ich rozumieniu, a w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową; tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; nadawanie (w tym nadawanie internetowe) i reemitowanie, wystawienie; wyświetlenie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; przy czym pola te dotyczą utworów w całości i w części, a także ich opracowań.
7.2. Treści zawarte w Sklepie, w tym w szczególności opisy produktów oraz grafiki, a także produkty cyfrowe i ich elementy, podlegają ochronie na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w zakresie wykraczającym poza zwykły dostęp Użytkownika lub licencję ustawową może grozić odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub powiązanych usług powinny być niezwłocznie zgłaszane Sprzedawcy.
8.2. Bez uszczerbku dla przepisów przewidujących korzystniejsze rozwiązania dla konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu i powiązanych usług jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8.3. Bez uszczerbku dla praw nabytych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmianę zakresu, sposobu lub zasad świadczenia usług, zmianę przepisów prawa lub ich sposobu interpretacji, konieczność usunięcia wątpliwości lub niejasności, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa lub Regulaminu, zobowiązanie wynikające z orzeczenia sądu lub innego uprawnionego organu. Zmiany regulaminu będą komunikowane zarejestrowanym Użytkownikom poprzez e-mail wysłany na adres przypisany do konta Użytkownika.
8.4. W przypadku, w którym Użytkownik kupił za pośrednictwem Sklepu prawo do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę (np. w konferencji stacjonarnej lub w webinarze), stosuje się dodatkowo regulamin poszczególnych wydarzeń, udostępniany Użytkownikowi na etapie składania zamówienia. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem a regulaminem konkretnego wydarzenia, pierwszeństwo mają przepisy regulaminu konkretnego wydarzenia. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub innymi osobami, dla których umowa zawierana ze Sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego, pierwszeństwo mają jednak zapisy niniejszego Regulaminu.
8.5. Informacje o przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.
8.6. Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2023.